2009 Vyhorela Havana v Brne

IMG 8915 IMG 8917 IMG 8918 IMG 8901
IMG 8902 IMG 8903 IMG 8904 IMG 8905
IMG 8916 IMG 8914 IMG 8913 IMG 8912
IMG 8911 IMG 8910 IMG 8909 IMG 8908
IMG 8907 IMG 8906